Electronic Transaction Reporting Gateway (ETR)​

การรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการสำหรับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการส่งรายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานป้อง กันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินกำหนด ซึ่งบริการนี้เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และสถาบันการเงินใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันความเสียหาย และช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ กระดาษ ในการจัดทำรายงานและนำส่งรายงาน  อีกทั้งการรายงานข้อมูลให้หน่วยงานปลายทาง ก็จะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปทำการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

alternative

Customer Due Diligence Gateway (CDD Gateway)

บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

alternative

InvoiceChain : บริการจัดทำ นำส่ง จัดเก็บใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ [E-Tax Invoice​ & E-Receipt]

บริษัทให้บริการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice ​ & E-Receipt) ตามมาตราฐานของกรมสรรพากรและ ETDA โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้ บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร หรือ Service Provider เป็นรายแรกภาย ใต้ชื่อ “InvoiceChain”

InvoiceChain เป็นระบบ Cloud-base ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO27001, ISO27701 และผ่านการตรวจสอบจาก ETDA การนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ InvoiceChain รองรับการ เชื่อมต่อกับระบบ ERP หรือระบบบัญชีอื่นๆ ผ่าน API และให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-service เพื่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีต้นทุนที่ไม่สูง ครอบคลุมกระบวนการจัดทำ e-tax invoice ทั้งกระบวนการ โดยโซลูชันการจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บ E-Tax Invoice & E-Receipt ตามมาตรฐานกรมสรรพากร และ i-BOX แพลตฟอร์มการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเอกสาร (Secured Document Storage and Exchange Platform) จะช่วยประหยัดค่าดำเนินการจัดทำใบกำ กับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ลงถึง 30 เท่า

ย้อนกลับ