ตารางเรียน

สำรองที่นั่งฝึกอบรมโดยดาวน์โหลดไฟล์สำรองที่นั่งพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่ง E-mailมาที่ training@netbay.co.th เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการสำรองที่นั่งจากท่านแล้ว จะดำเนินการยืนยันวันที่และเวลาที่ท่านสามารถเข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่ใช้งานโปรแกรมของทางบริษัทฯ อยู่แล้ว/เป็นลูกค้าของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
2. กรณีเป็นการเข้าอบรมซ้ำ คิดค่าอบรมท่านละ 1,000 บาท ต่อโปรแกรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการฝึกอบรมในกรณีที่หลักสูตรนั้น ๆ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึง 2 คน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย 1 วัน (วันที่บริษัทเปิดทำการ)
4. ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งก่อนวันงานอย่างน้อย 1 วัน (วันที่บริษัทเปิดทำการ) เพื่อให้สิทธิ์บริษัทอื่นได้เข้ารับการฝึกอบรมแทนที่