Job Description

 • วางกลยุทธ์และพัฒนา พร้อมกำกับดูแล การทำงานของทีม ให้ทำงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานของสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ
 • พัฒนากระบวนการในการประสานงานกับหน่วยปฏิบัติงาน(Operation) เพื่อที่จะส่งมอบงานโครงสร้างระบบและระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงขึ้น
 • ดูแลภาพรวมการให้บริการของทีมงานและแผนก ตาม SLA
 • จัดทำรายงานและสรุปภาพรวมของทีมให้กับผู้บังคับบัญชา
 • จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • วางแผนและดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001
 • ช่วยเหลือและแก้ไขในส่วนงานที่เกิดปัญหา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับทีม
 • สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ

Job Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Business Computer
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 5-7 ปี
 • มีความรู้ระดับดีในการจัดการระบบดังต่อไปนี้;
  - Server : MS Windows Server, SUN Solaris, Linux.
  - Database : MySQL, MS-SQL Server.
  - Networking : Network Switch, Firewall, IDS/IPS.

CONTACT US

APPLY NOW