Job Description

  • วางแผน พัฒนากรอบการตรวจสอบตามนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • ทบทวนนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานที่ต้องทำเป็นประจำทุกๆ ปีตามข้อกำหนดของทางการและหน่วยงานกำกับบริษัท
  • ทำการสอบทานขั้นตอนการทำงานของกระบวนการที่กำหนดซึ่งอยู่ภายใต้แผนการตรวจสอบภายใน และจัดทำแผนภาพการทำงานพร้อมคำอธิบายการทำงาน และตารางกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
  • ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดำเนินการจัดเตรียมกระบวนการและเอกสารสำหรับการตรวจสอบตามโปรแกรม(audit program)
  • เป็นตัวแทนของหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดต่อประสานงานในการจัดเตรียมและนำส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ
  • ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล/ข้อกำหนดต่างๆและกฎหมายทางด้านสารสนเทศ

Job Qualification

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Office Applications ได้ดี

CONTACT US

APPLY NOW