Job Description

 • จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน และรวบรวมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งรายงานขายให้ CMO อย่างถูกต้อง
 • จัดการและควบคุมกระบวนการขายให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 • ออกใบเสนอราคาตามรูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับบริการทั้งหมดภายใต้ทีม e-Logistics ของทีม Team 1 และ VAN
 • ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายสำหรับขั้นตอนการทำสัญญาและการยื่นฟ้อง
 • ประสานงานกับทีมเทคนิคสำหรับกระบวนการติดตั้งและอื่น ๆ
 • ให้การสนับสนุนและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อให้กระบวนการขายโซลูชั่น e-Logistics เป็นไปอย่างราบรื่น
 • จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย รวมถึงติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการรับเอกสารนั้นๆ
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆของบริษัทกับลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในออฟฟิศและคัดแยกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตามประเภทที่รับผิดชอบตามเขตดูแล
 • ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่สมาชิกในทีมเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW