Job Description

  • วางแผนการทำงานของทีม CRM
  • จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า
  • วางแผน พัฒนา งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • วิเคราะห์ ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรม และ การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของโปรแกรม ให้แก่ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม หรือบริการอื่นๆของบริษัทฯ
  • แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของลูกค้า เช่น อัตราแลกเปลี่ยน,พิกัดอัตราอากร, ข่าวสารกรมศุลกากร, ข่าวสารกรมสรรพสามิต หรือการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ฯลฯ
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ปัญหาแก่ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีรับคำแนะนำ และรับคำติชมจากลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน

Job Qualification

  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW