Job Description

 • วางแผนงานด้านการขาย ควบคุม ดูแลรับผิดชอบยอดขายกลุ่มลูกค้าองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอขายซอฟแวร์และบริการให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร
 • วางแผนการหากลุ่มลูกค้าองค์กรรายใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้าให้มีความสัมพันธภาพที่ดี
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในซอฟแวร์และบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าทราบ รวมทั้งรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาซอฟแวร์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวมความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด ในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเป็นข้อมูลเสนอฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ดูแลและประสานงานกับฝ่ายงานภายในองค์กร ในการพัฒนาซอฟแวร์ใหม่ๆ ให้โครงการสำเร็จผลตามเป้าหมาย
 • ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายทางการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • จัดทำรายงานข้อมูลด้านการขายให้ผู้บังคัญบัญชา
 • ทำประมาณการด้านการขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW