Job Description

 • ดูแลลูกค้า ประสานงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ
 • วางแผนงาน ติดตามและรายงานสถานะการดำเนินงานของโครงการ
 • ประสานงานทีมงานภายในโครงการ เพื่อปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนงานที่กำหนดและสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละโครงการ
 • เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ · จัดทำและเก็บรวบรวมบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละโครงการ
 • จัดลำดับความสำคัญในการทำงานแต่ละกิจกรรม และกระจายงานให้กับทีมงานดำเนินการตามแผนงาน
 • ประสานงานเพื่อติดตั้งระบบงาน, ทดสอบระบบงาน, และฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 • เข้าร่วมการประชุม การอบรม และดำเนินกิจกรรมของโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรักษาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานทั้งเรื่องเวลาและทรัพยากรของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลให้งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้
 • สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารส่งมอบงานของแต่ละโครงการ
 • ดูแลและรายงานสถานะความคืบหน้าของโครงการให้ลูกค้ารับทราบ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานในโครงการ
 • วิเคราะห์ ตอบคำถาม ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า
 • ทำการนัดหมายและจัดประชุมระหว่างลูกค้าและทีมงานภายในองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เข้าใจตรงกันและงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ภายในเวลาอันรวดเร็วภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project ได้อย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Database Management System, Software Design, Architecture, Network System

CONTACT US

APPLY NOW