Job Description

 • เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า, รวบรวมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ
 • จัดทำและเก็บรวบรวมบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละโครงการ
 • ดูแลลูกค้า ประสานงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ
 • ประสานงานทีมงานภายในโครงการ เพื่อปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนงานที่กำหนดและสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละโครงการ
 • จัดลำดับความสำคัญในการทำงานแต่ละกิจกรรม และกระจายงานให้กับทีมงานดำเนินการตามแผนงาน
 • ประสานงานเพื่อติดตั้งระบบงาน, ทดสอบระบบงาน, และฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 • เข้าร่วมการประชุม การอบรม และดำเนินกิจกรรมของโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ ตอบคำถาม ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า
 • ทำการนัดหมายและจัดประชุมระหว่างลูกค้าและทีมงานภายในองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เข้าใจตรงกันและงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ภายในเวลาอันรวดเร็วภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา Information Technology, Business Administration
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project ได้อย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW