Job Description

 • กำกับและจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การพัฒนาโครงการ
 • กำหนดขอบเขตโครงการเป้าหมายและสิ่งที่ส่งมอบเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในการทำงานร่วมกัน
 • กำหนดขอบเขตโครงการเป้าหมายและสิ่งที่ส่งมอบเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ประเมินทรัพยากรและผู้เข้าร่วมที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายโครงการ
 • ร่างและส่งข้อเสนองบประมาณและแนะนำการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในภายหลังตามความจำเป็น
 • กำหนดและประเมินความต้องการพนักงานและ / หรือที่ปรึกษาเพิ่มเติมและทำการสรรหาที่เหมาะสมหากจำเป็นในระหว่างรอบโครงการ
 • มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม
 • ระบุและแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งภายในทีมโครงการ
 • วางแผนและกำหนดระยะเวลาโครงการและเหตุการณ์สำคัญโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
 • ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการและการส่งมอบ
 • กำหนดความถี่และเนื้อหาของรายงานสถานะจากทีมโครงการวิเคราะห์ผลลัพธ์และแก้ไขปัญหาในส่วนของปัญหา
 • จัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการในเชิงรุก ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแผนรองรับ
 • กำหนดเกณฑ์วัดความสำเร็จของโครงการและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการและจัดทำรายงานคำแนะนำเพื่อระบุองค์ประกอบของโครงการที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
 • รายงานผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญสำหรับสถานะโครงการและเหตุการณ์สำคัญ
 • ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
 • ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
 • ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอก และภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
 • นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ
 • วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ
 • ควบคุม ติดตามและรายงานสถานะความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ
 • จัดทำเอกสารนำเสนองานของโครงการ เช่น Proposal, TOR และแผนการดำเนินงานทั้งหมด
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมของโครงการ (Steering Committee)
 • เก็บรักษาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานทั้งเรื่องเวลาและทรัพยากรของโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • กำกับดูแลให้งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project ได้อย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Database Management System, Software Design, Architecture, Network System

CONTACT US

APPLY NOW