Job Description

 • รับฟังความต้องการจากผู้ใช้ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ และผู้ใช้
 • วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจผู้ใช้ สำหรับการพัฒนาสิ่งใหม่หรือการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ software solutions
 • กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบธุรกิจ ประสานงานกับทีม IT Development เพื่อ การดำเนินการออกแบบ
 • ให้คำแนะนำในการจัดหาฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าเป้าหมาย
 • สนับสนุนผู้ใช้ในขั้นตอนการผลิตโดยการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ แนวทางแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อบันทึกการติดตามปัญหาและ คำขอเปลี่ยนแปลงที่ออกจากผลิตภัณฑ์การจัดการ
 • ร่าง Flow ความเป็นไปได้ เอกสารภาพรวมโซลูชัน เอกสารควบคุมอินเทอร์เฟซ ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและ นำเสนอแนวทางการทำงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลากับทีมและแบ่งปันกับลูกค้า
 • สื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในระหว่างการทำความเข้าใจความต้องการข้อกำหนดการทำงาน การทดสอบและ ขั้นตอนการใช้งาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการผลิต และจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่ได้รับรายงาน

Job Qualification

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่ง Business Analyst ในบริษัทไอที
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือ UXUI เช่น Adobe XD, Figma, Sketch
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและ เวลาที่จำกัดได้

CONTACT US

APPLY NOW