Job Description

 • ให้คำปรึกษา, ความเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 • ตรวจสอบและจัดทำร่างเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงสัญญาประกาศ หนังสือเวียนและเอกสารตามกฎหมายเช่นเดียวกับการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายกับธุรกิจของบริษัท ทำงานร่วมกับทนายความที่ปรึกษาภายนอกและจัดการกับการดำเนินคดี
 • จัดทำร่างนโยบายและวิธีการในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • การจัดการเรื่องขององค์กรและประเด็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกฎหมายหลายส่วน อาทิเช่นหลักเกณฑ์จดทะเบียนหลักทรัพย์, พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด, กฎหมายว่าด้วยบริษัท, ความเป็นส่วนตัว, IT ข้อพิพาทการจ้างงานและการตีความสัญญา
 • ขอความเห็นชอบจากการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ฯ และ บริษัท ในเครือมีความสอดคล้องตาม พ.ร.บ. หรือกฎหมาย
 • การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเลขานุการบริษัท ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลและกฎหมายทั้งหมด
 • ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา อันได้แก่ การตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลง รวมทั้งเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

Job Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านนิติกรรมสัญญา ร่างสัญญาและตรวจสัญญา 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้
 • มีประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทย
 • มีความรู้ด้าน พ.ร.บ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ
 • สามารถทำงานได้โดยลำพังและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

CONTACT US

APPLY NOW