Job Description

 • วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
 • ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท
 • ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ให้เป็นไปนโยบายของบริษัท.
 • บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือตามที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
 • กำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานของฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ การจัดบุคลากรเข้าสู่โครงสร้าง และการดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอัตรากำลัง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตขององค์กร
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร (Career Management) รวมถึงการบริหารจัดการผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพ (Talent) การบริหารจัดการการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) และการหมุนเวียนงานภายในองค์กร
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆ ขององค์กรอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจในความต้องการและช่องว่าง และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในฐานะ Strategic Partner
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากรขององค์กรและยกระดับภาวะความเป็นผู้นำ ให้เป็นไปตามความต้องการทางยุทธศาสตร์ ผ่านการจัดอบรม Coaching การเรียนรู้ในองค์กร
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งด้านการกำหนดตัวชี้วัด ระบบบริหารผลปฏิบัติการ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การรักษาบุคลากร รวมถึงงานปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ระเบียบวินัย
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดทิศทางการใช้งบประมาณการดำเนินงานของฝ่ายและดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแลและดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่กำหนด
 • ดูแลการจัดสวัสดิการพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ สวัสดิการบริษัท .
 • ดูแลให้พนักงานในฝ่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี
 • เสนอระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนโยบายกำหนด

Job Qualification

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • At least 10 years of experience in Human Resources Management - Good command of English at work.
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • Able to use computer Ms Office well good including Payroll and HRIS programs

CONTACT US

APPLY NOW