Job Description

 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้กับทีม Customer Support
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วง
 • บริหารทีมงานให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • นำทีมงานให้ดำเนินงานไปตามนโยบายและสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กร
 • ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนำลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมกับนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับทีมเพื่อทราบถึงวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
 • นำผลสรุปรายงานในแผนกประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าและบริการ
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากการใช้งานของโปรแกรมของบริษัทฯ หรือโปรแกรมอื่นๆ รวมทั้งระบบงานต่างๆ ของลูกค้า ที่ส่งผลกระทบกับโปรแกรมของบริษัทฯ และนำปัญหาดังกล่าวประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไป

Job Qualification

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในด้าน OS : Windows System (Ex. MS Windows 7, 8, 10) - Internet Browser : Google Chrome, Internet Explorer ·
 • มีความรู้ระดับพื้นฐานในด้าน - Database : MySQL, MSSQL Server - ภาษาคอมพิวเตอร์ : XML, HTML, Java, PHP
 • มีความรู้ด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออก หรือ ด้านการขนส่ง Logistics
 • หากผ่านงานบริการด้าน Call Center มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

CONTACT US

APPLY NOW