Job Description

 • - วิเคราะห์ ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรม และ การแก้ไขปัญหาทาง ด้านเทคนิคของโปรแกรม(เบื้องต้น) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ ระบบรีโมทควบคุมฯ หรือ อีเมล์ เป็นต้น
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อแก้ปัญหาแก่ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • รับคำแนะนำ และรับคำติชมจากลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากการใช้งานของโปรแกรมของบริษัทฯ หรือโปรแกรมอื่นๆ รวมทั้งระบบงานต่างๆ ของลูกค้า ที่ส่งผลกระทบกับโปรแกรมของบริษัทฯ และนำปัญหาดังกล่าวประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไป
 • ทำสรุปรายงานการรับโทรศัพท์ , e-mail และปัญหาในการทำงานให้กับทีม Leader

Job Qualification

 • อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานเดือนละ 15-16 วัน)
 • หากเคยมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW