Job Description

 • ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
 • จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

Job Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW