Job Description

 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีต้นทุน บัญชีทรัพย์สิน และการรับจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบและอนุมัติใบสำคัญและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • ตรวจสอบและอนุมัติผังบัญชี
 • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการชำระเงิน
 • วางแผนและควบคุมดูแลการจัดการทางด้านภาษี
 • ตรวจสอบเอกสารการนำส่งภาษี
 • ดูแลบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องของบริษัท หน้าที่ทั่วไป
 • ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานทางด้านการเงินของบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
 • ดูแลบริหารยอดเงินคงเหลือ ของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
 • ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำงวด ประจำไตรมาส ประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบและอนุมัติการจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือน
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในได้ถูกปฏิบัติตามก่อนการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และนำส่งงบการเงินแก่หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดเวลา
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น กรมสรรพากร กลต. ตลท. BOI ฯลฯ
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปี การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และการวิเคราะห์รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นแตกต่างจากงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน นำเสนอผลประกอบการในการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

Job Qualification

 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed ได้

CONTACT US

APPLY NOW