Job Description

  • ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้ และเอกสารการวางบิลให้ลูกค้า
  • ดูแลการติดตามการรับเงินจากลูกหนี้ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของงานการจ่ายเงิน เงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย และสุ่มตรวจการดูแลเงินสดย่อยของบริษัท
  • จัดทำรายงานสรุปยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร
  • จัดทำรายงานกระทบยอดขายกับบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
  • การถือสิทธิการจ่ายภาษีบนระบบ e-payment

Job Qualification

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed ได้

CONTACT US

APPLY NOW