Job Description

 • ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนเจ้าหนี้ ลูกหนี้ใหม่ เข้าระบบบัญชี
 • ตรวจสอบการจัดทำบัญชีพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และให้กรมสรรพากรยอมรับ และตรงตามนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมดูแลผังบัญชี
 • ตรวจสอบการกำหนดรหัสทรัพย์สิน และ การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและประมวลผลเพื่อบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา
 • ตรวจสอบรายงานสรุปใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป
 • ตรวจสอบรายการปรับปรุงทางบัญชี และ การกระทบยอดรายการทางบัญชี
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นให้ตรงตามมาตรฐานบัญชี
 • ตรวจทานการจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือน
 • ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
 • ประสานงานกับฝ่ายการเงิน , ฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Job Qualification

 • จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed ได้

CONTACT US

APPLY NOW