ข่าวประชาสัมพันธ์
6 กุมภาพันธ์ 2563
alternative
alternative
alternative

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ยกระดับความมั่นใจระบบ Cloud Computing และความปลอดภัยในระบบ CDD Gateway และระบบ ETR Gateway(3D Cone-Beam Computed Tomography)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด ได้ผ่านการ รับรองมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ISO/ IEC 27001:2013 จากบริษัท BSI Group ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในยุคดิจิตอล และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอ นิกส์ในหลากหลายช่องทาง (Innovative Digital Business Technology Platform & Omni Channel Connectivity Gateway) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความมั่นคงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการเชื่อมโยงทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมั่นใจ