CSR
8 กันยายน 2019
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ครั้งที่ 3/2019 โครงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ร่วมใจปลูกปะการัง “Netbay Family อาสาทำดี”

วันที่ 7-8 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ วิหารหลวงพ่อดำ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในโครงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ร่วมใจปลูกปะการัง “Netbay Family อาสาทำดี” โดยร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

1. ทำบุญถวายสังฆทาน เทียนพรรษา บริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนผ้าป่าเพื่อบูรณะวิหารหลวงพ่อดำ วัดแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

2. มีส่วนร่วมรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเล สร้างสมดุลทางธรรมชาติร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน กับค่ายวิทยา ศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ ให้ทั้งประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่สนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ทางทะเล บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ทำแปลงปลูกแม่พันธุ์ปะการังและถุงดำสำหรับใช้เก็บขยะชายหาด และร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์น้ำเค็มคืนสู่ท้องทะเล ที่บริเวณ ชายหาดวิหารหลวงพ่อดำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริษัทฯ และพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์น้ำเค็มคืนสู่ท้องทะเล เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของแหล่งปะการัง ตลอดจนเพื่อให้พนักงานจิตอาสาทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังที่เสียหาย และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อให้คง ความสมดุลทางธรรมชาติ และช่วยปลูกฝังให้พนักงานทุกมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติของตนเอง มีความสามัคคีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี