CSR
23 กันยายน 2018
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ครั้งที่ 2/2018 โครงการช่วยน้อง สร้างป่า อาสาเก็บขยะชายหาด “Netbay Family อาสาทำดี”

วันที่ 22-23 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ในโครงการช่วยน้อง สร้างป่า อาสาเก็บขยะชายหาด “Netbay Family อาสาทำดี” โดยร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

1. บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนและเรียนดี เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม อุปกรณ์เพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ให้แก่น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านเขายายชุม ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

2. ต่อยอดความคิดพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศบ้านมาบจันทร์ “ต้นแบบคนรักษ์น้ำ ป่ารักคน ชุมชนยั่งยืน” บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เข้าไปสนับสนุนปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้ บริเวณรอบ “เขายายดา” จ.ระยอง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยช่วยกันปลูกต้นพะยูง จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ที่บ้านมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

3. ช่วยกันเก็บขยะชายหาด เพื่อคืนหาดทรายขาว ทะเลสวย ผ่านกิจกรรมการเก็บขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหาดเพ็ญจิตร บ้านเพวิลล์ อ.เมือง จ.ระยอง

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนห่างไกล การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารภายในองค์กร และปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี