CSR
8 กันยายน 2017
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ครั้งที่ 1/2017 โครงการโรงเรียนใหม่ให้น้อง "เน็ตเบย์ จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง"

​วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ในโครงการโรงเรียนใหม่ให้น้อง “เน็ตเบย์ จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง” โดยร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน สร้างสนามฟุตซอล สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น หลังคาแปลงผักสวนครัว และช่วยกันทาสีตีเส้นสนามฟุตซอล เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้แก่น้องๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเพิ่มความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารภายในองค์กร และปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี