O R G A N I Z A T I O N

H I S T O R Y

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software­ as a ­Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยผู้ประกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ Better Faster Cheaper

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ประกอบธุรกิจด้านการคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนา Digital Business Technology Platform และ e-Business Service Application ต่างๆ เพื่อให้บริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Business Service) ที่ครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B)

alternative
alternative

ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทนำเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS (Software­ as a ­Service) อย่างเต็มรูปแบบ คือการให้บริการที่ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center) ระบบประมวลผลสำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสาร สนเทศโดยไม่จำเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษา ​

O U R P A S S I O N

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ผสานกับความชำนาญการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นเลิศของทีมงานเน็ตเบย์ มีความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนาบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative Technology Services) ให้แก่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร (End-to-End Solution)  กล่าวคือได้พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีตลอด Value Chain ตั้งแต่ ต้นน้ำ : (ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ), กลางน้ำ : (Netbay - Omni Channel Connectivity Gateway) และปลายน้ำ : (กลุ่ม Logistics Supply Chain Community, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ)

alternative
alternative

ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลา และงบประมาณในการลงทุน ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากจุดเดียว (Single Connectivity with Multiple Accesses) โดยข้อมูลธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น จะสามารถทำการรับ-ส่งผ่านการเชื่อมโยงสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกที่ (Anywhere), ทุกเวลา (Anytime) และทุกอุปกรณ์ (Any Device) ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีของเน็ตเบย์ สามารถช่วย ให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และความซับซ้อนของโลกธุรกิจยุคดิจิทัลอีโคโนมี่ (Digital Economy) ได้ทันท่วงที่ ​

MESSAGE FROM CHAIRMAN
AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

alternative

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company)

ได้มีการพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ตามความก้าวหน้าของโลกธุรกิจสมัยใหม่ มีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีมาโดยตลอดร่วม 20 ปี มีการพัฒนา Digital Platform เช่น e-Logistics & Intelligent Box (IBox) และอื่นๆ มาอย่างยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ได้ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลารวมถึงเรื่องของโลกเสมือน ด้วยเช่นกัน


ธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2020-2021 เราได้เห็นการทำธุรกิจในรูปแบบวิถีเดิมๆ ต่างถูกเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีของต่างประเทศที่มีศักยภาพ มีนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น AI, IOT, Data Analytic, Blockchain, Smart Contact, cryptocurrency และอื่นๆ นอกจากนี้ยังภัยคุกคามจาก โรคโควิด 19 และการพิพาทระหว่างมหาอำนาจ อีกด้วย ธุรกิจทั่วไปที่ไม่สามารถปรับตัวได้ในสภาพดังกล่าว และไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใดๆ ต่างได้รับผล กระทบอย่างรุนแรง


ในนามของประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าธุรกิจ ของบริษัทเราซึ่งอยู่ในเศรษฐกิจดิจิทัลอันมีอนาคตของความมั่นคงยั่งยืนและในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การ สนับสนุน มอบความไว้วางใจในบริษัทเรามาโดยตลอด

MISSION


เสริมสร้างศักยภาพ ให้ทุกคนสามารถดำเนินการทำธุรกิจได้ดีขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น ในราคาที่ถูกลง รวมถึงสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองและเติบโตได้เต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดก็ตาม

VISION


การนำนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนในเชิงสร้างสรรค์เข้าสู่ทุกธุรกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลสู่ระบบเครือข่ายทางธุรกิจ

VALUES

alternative
1. สร้างผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาว
ที่เน็ตเบย์ เราคือบริษัทแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และมีผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รวมถึงสังคม
alternative
2. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
พันธกิจของเราคือการเปิดศักยภาพและให้ทุกคนสามารถดำเนินการทำธุรกิจได้ดีขึ้น เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของเรา ความสำเร็จของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่บริษัทตระหนักถึง ดังนั้นเราจึงปรารถนาที่จะมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้า
alternative
3. นวัตกรรม
นวัตกรรมเริ่มต้นจากทัศนคติที่ดี ความคิดที่ถูกต้อง ความสมัครใจที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นและแตกต่าง เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพนักงานและคู่ค้าของเราสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในทุกมิติ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมที่ดีให้กับลูกค้าของเรา
alternative
4. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
เพียงแค่ดีมากยังดีไม่พอสำหรับเรา ความเป็นเลิศในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
alternative
5. ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
อยู่ในทุกบริบทของชีวิต ยึดถือมาตรฐานสูงสุดแห่งความซื่อตรงในทุกๆ การตัดสินใจของเรา และเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม้ไม่มีใครเห็นก็ตาม
alternative
6. ความยุติธรรมสำหรับทุกคน
มีความเป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมทีม เราให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืน ที่เน็ตเบย์เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ซื่อสัตย์ ร่วมมือร่วมใจ และส่งเสริมกัน เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกัน